POLSKIE STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
02-261 Warszawa, ul. Trojańska 7
tel. +48 22 574 43 52
e-mail: biuro@pswna.pl
www.pswna.pl

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA) jest jedyną w Polsce organizacją skupiającą specjalistów
z branży budownictwa drogowego, która zajmuje się technologią asfaltową. Zrzeszamy wiodących producentów asfaltów,  mieszanek mineralno-asfaltowych, materiałów i surowców do budowy dróg. Wśród naszych członków są także firmy wykonawcze. Wspólnym celem, jaki realizujemy, jest poprawa jakości sieci dróg w Polsce.

Misją stowarzyszenia jest efektywne wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi drogownictwa w Polsce, a w szczególności propagowanie nowoczesnych technologii, racjonalizacja przepisów prawnych i wytycznych technicznych. Realizujemy ją poprzez działalność naukowo-badawczą i informacyjną.

Z naszej inicjatywy i z naszym przeważającym udziałem, a także we współpracy z innymi organizacjami, została opracowana i  wydana „Biała Księga Branży Drogowej”, w której pokazaliśmy negatywne praktyki i zjawiska występujące w tej gałęzi gospodarki. W „Księdze” zawarliśmy rekomendacje pożądanych kierunków zmian.

Cele PSWNA

 • propagowanie stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii asfaltowych nawierzchni drogowych i lotniskowych
 • inicjowanie i wspomaganie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi mieszanek mineralno-asfaltowych
 • popularyzacja wykorzystania materiałów lokalnych
 • inicjowanie działań normalizacyjnych w dziedzinie asfaltów, kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych
 • inicjowanie i wspomaganie prac badawczych oraz metod badań kontrolnych służących poprawie jakości wykonania nawierzchni asfaltowych
 • współpraca z uczelniami technicznymi i instytutami naukowo-badawczymi
 • współpraca z zarządcami dróg różnych szczebli oraz organizacjami w zakresie podniesienia jakości wykonania dróg i zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkownikom.

Swoje cele PSWNA realizuje przez:

 • organizowanie spotkań, seminariów, zespołów roboczych
 • wymianę informacji
 • udział członków Stowarzyszenia w pracach zespołów technicznych, eksperckich i doradczych
 • wydawanie kwartalnika „Nawierzchnie Asfaltowe”
 • współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami branżowymi w Europie i na świecie – EAPA, DAV, FSGV i innych
 • współpracę z administracją drogową, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi pokrewnymi stowarzyszeniami technicznymi.